شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

 

در بخش آزمایشگاه هوا در شرکت بنیان انرژی خدمات آزمایشگاهی زیر ارائه می شود:

 

 

-         آنالیز گازهای خروجی دودکش: O2 ، CO ، CO2، SO2  ، NOx و ...

 

-         آنالیز ذرات معلق خروجی دودکش

 

-         اندازه گیری ذرات معلق زیست محیطی:,PM1PM2.5، PM10 ، PM10 ، TSB و ...

 -         اندازه گیری گازهای محیطی CO , CO2 , SO2 , NO , NO2 , O

-         اندازه گیری صوت زیست محیطی