شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

در بخش آزمایشگاه آب و پساب شرکت بنیان انرژی البرز آنالیزهای زیر صورت می گیرد:

-         آنالیز پارامترهای فیزیکی: دما، کدورت، رنگ، جامدات معلق و محلول و ...

-         آنالیز پارامترهای شیمیائی: COD ، BOD ، نیترات، سولفات و ...

-         فلزات سنگین: آهن، نیکل، جیوه، آرسنک، کادمیوم و ...

-         پارامترهای بیولوژیک: توتال کولیفرم، فکال کولیفرم و ...

-         آنالیز آب های خالص مورد استفاده در صنایع نیروگاهی، پالایشگاهی و ...