شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

تجهیزات آزمایشگاه انرژی شرکت بنیان انرژی البرز به شرح زیر می باشد:

1-      Gas Analyser مدل Testo 350XL

2-     Power Quality Analyser مدل Fluke 435

3-      Infrared Thermometer مدل Testo 845

4-      Lux Meter مدل Testo 435 Lux probe

5-      Thermal Video Camera(TVC) مدل Testo 881-2

6-      Multi-function Instrument مدل Testo 435

7-      60 mm telescopic vane probe مدل Testo probe

8-      CO2,Humidity,temperature مدل  Testo IQA

9-      Surface Thermometer (-30 to 1000°C) مدل Testo 435Probe

10-   Dual contact Tachometer مدل Testo 470

11-  Atomic absoroption مدل AAS

12-  Pressure gauge

13- Flow meter