شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

در بخش آزمایشگاه هوا در شرکت بنیان انرژی خدمات آزمایشگاهی زیر ارائه می شود:

-         آنالیز گازهای خروجی دودکش: O2 ، CO ، CO2 ، SO2  ، NOx و ...

-         آنالیز ذرات معلق خروجی دودکش

-         اندازه گیری ذرات معلق زیست محیطی:,PM1 PM2.5 ، PM10 ، PM10 ،  TSB و ...

 

-         اندازه گیری گازهای محیطی CO , CO2 , SO2  , NO , NO2 , O

-         اندازه گیری صوت زیست محیطی