شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

برگزاری دوره های آموزشی ، پژوهشی و سمینار در زمینه های تخصصی مرتبط با سیستم های مدیریتی ، انرژی، آزمایشگاهی و کالیبراسیون به شرح ذیل صورت می پذیرد.

-         برگزاری دوره های آموزشی و حساس سازی مدیران در زمینه مدیریت انرژی شامل:

·         مبانی وتشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی برANSI/MSE 2000:2005 و ANSI/MSE 2000:2008 وEN 16001:2008وISO 50001

·         ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر  ANSI/MSE 2000:2005و      EN16001:2008 و ANSI/MSE 2000:2008   و ISO 19011    و  ISO 50001

·         ممیزی انرژی و تحلیل مصارف مبتنی بر استاندارد   AS/NZS 3598:2000

·         ممیزی و تحلیل مصارف انرژی در ساختمان و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

 

-         برگزاری دور های آموزشی در زمینه سیستم های مدیریتی شامل :

·         مبانی و تشریح الزامات سیستم های مدیریتی مبتنی بر استاندارد های ذکر شده در بند استقرار سیستم های مدیریتی

·         ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی مبتنی بر استاندارد های ذکر شده در بند استقرار سیستم های مدیریتی

 

-         برگزاری دوره آموزشی تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست مبتنی بر استاندارد HSE-MS

-         برگزاری دوره های آموزشی در زمینه آزمایشگاهی شامل :

·         آموزش کامل دستگاه های آنالیز شیمی شامل جذب اتمی و اسپکتروفتومتر

·        آموزش های مورد نیاز در یک آزمایشگاه آب و پساب شامل روش شناسی تست ها، روش های آماری در بررسی نتایج، کالیبراسیون صحیح و ارزیابی داده های حاصل از آن.

-         برگزاری دوره های آموزشی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

·         دوره آموزشی مبانی و مفاهیم GIS

·         دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS (مقدماتی)

·         دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS(مبانی)

·         دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS(پیشرفته)