شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

شرکت بنیان انرژی با بهره گیری از کارشناسان و متخصصان امر آماده ارائه خدمات در زمینه استقرار و نگهداری سیستم های مدیریتی زیر می باشد:

-         سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد EN 16001:2009 و ISO50001:2011

-         سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008

-         سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004

-         سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد OHSAS 18001:2007

-         سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست مبتنی بر استاندارد HSE-MS

-         سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO 17025:2005

-         سیستم مدیریت بازرسی مبتنی بر استاندارد ISO 17020:2003

-         سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتری مبتنی بر استاندارد ISO 10001-10004:2007

-         سیستم مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد ISO 10006:2003

-         سیستم مدیریت ریسک مبتنی بر استاندارد ISO 31000:2009

-         سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مبتنی بر استاندارد ISO 27001:2005

-         سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22001:2005

-         سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر اصول HACCP

-         سیستم مدیریت نگهداری Maintenance Management

-         سیستم مدیریت کیفیت آموزش مبتنی بر IWA2

-         سیستم مدیریت موثر فرایند آموزش مبتنی بر استاندارد ISO 10015:1999