شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

تجهیزات آزمایشگاه انرژی شرکت بنیان انرژی البرز به شرح زیر می باشد:

1-      Gas Analyser مدل Testo 350XL

2-     Power Quality Analyzer مدل Fluke 435

3-     Infrared Thermometer مدل Testo 845

4-     Lux Meter مدل Testo 435 Lux probe

5-     Thermal Video Camera(TVC) مدل Testo 881-2

6-     Multi-function Instrument مدل Testo 435

7-     60 mm telescopic vane probe مدل Testo probe

8-     CO2,Humidity,temperature مدل Testo IQA

9-     Surface Thermometer (-30 to 1000°C)مدل Testo 435Probe

10-Dual contact Tachometer مدل Testo 470