شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی
 ییس ستاد یازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در خصوص روز شمار این نمایشگاه گفت: روز اول نمایشگاه بیست و دوم تیرماه به نام محیط زیست انسانی با عنوان صنعت پاک در راستای جهاد اقتصادی و روز دوم به نام معاونت طبیعی با عنوان حفظ محیط زیست، ضامن بقای حیات نامگذاری شده است.


به گفته اسفندیاری حفظ محیط زیست دریایی صیانت از سرمایه ملی و مشارکت مردمی حفظ محیط زیست به ترتیب روز شمار بیست و چهارم و بیست و پنجم یازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت 
www.Iranexhibition.IR مراجعه کنید.