شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

در بخش ها مختلف آزمایشگاه شرکت بنیان انرژی پروژه های زیر اجرا شده است:

-         بررسی فرآیند CIP و میزان خورندگی ادیتیوهای آب فوق خالص نیروگاه بندرعباس

-         ایجاد پایلوت بررسی خوردگی تجهیزات و تاسیسات فرآیندی

این پروژه ها در سال 1390 اجرا شده و کارفرمای این طرح ها شرکت پیشرو تهویه نیا بوده است.