شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

آزمایشگاه محیط زیست شرکت بنیان انرژی البرز در دو بخش مجزا اداره می شود: آزمایشگاه آب و پساب و آزمایشگاه هوا. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش آزمایشگاه مراجعه نمایید.