شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی

شرکت بنیان انرژی البرز با در اختیار داشتن کادری مجرب از متخصصان فعال در زمینه های مختلف محیط زیست قادر به ارائه کلیه خدمات زیر در زمینه مشاوره های زیست محیطی می باشد:

-سیستم داده ها و اطلاعات زیست محیطی(EIS)
-ارزیابی اثرات زیست محیطی(
EIA)

-مدیریت زیست محیطی(EMP)
-پایش زیست محیطی(
EMS)

-طراحی و راهبری تصفیه خانه های آب و پساب
-طراحی شبکه انتقال آب و جمع آوری پساب

-طراحی و ساخت خطوط تصفیه دوم روغن موتور
-طراحی و ساخت خطوط تصفیه لجن های اسیدی

-طراحی سیستم های کنترل و کاهش آلاینده های هوا (اسکرابر، بگ فیلتر، سیکلون، بیوفیلتر و ...)
-تولید نقشه های
GIS

-مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از نرم افزار ADMS
مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه-

-مطالعه فیزیو گرافی- ژئومورفولوژی-زمین شناسی-خاک شناسی-پوشش گیاهی-اقتصادی و اجتماعی-هیدرولوژی و آبهای زیر زمینی-هواشناسی و تلفیق حوزه های آبخیز با استفاده از ابزار GIS/RS
-مطالعه مکانیابی و امکان سنجی در ارزیابی اثرات زیست محیطی با استفاده از
GIS/RS
-مطالعه ارزیابی توان اکولوژیکی در پروژه های زیست محیطی
-مدیریت زیست محیطی
ISO14001:2004  
-مدیریت ایمنی و بهداشت
OHSAS 18001:2007
-برچسب  اکولوژیکی(
ECHO LABELING)
-ارزیابی عملکرد زیست محیطی(
EPE)
-ارزیابی چرخه حیات
LIFE CYCLING ASSESSMENT))
-خدمات مشاوره استقرار  و آموزش ایمنی - بهداشت و محیط زیست (
HSE)