شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی
بسیاری از واحد های تصفیه دوم روغن موتور با مشکلات ناشی از پایین بودن خصوصیات کیفی  محصول تولیدی از حیث فیزیکی و شیمیایی از جمله رنگ، بو، ویسکوزیته و غیره، مواجه هستند که این کاستی ها سبب کاهش ارزش محصول تولیدی و در برخی موارد حذف از دور رقابت با سایر تولید کنندگان می گردد، شرکت بنیان انرژی با تکیه بر سوابق مدیران خود  و بهره گیری از آزمایشگاه و پایلوت های تولید روغن موتور توانسته است بر اغلب مشکلات مطرح شده در این زمینه فایق آید.
علاوه بر مباحث مرتبط با  کیفیت محصولات تولیدی، مسائل جانبی ناشی از محدودیت های قانونی و اجتماعی مثل مشکلات زیست محیطی و نحوه مدیریت پسماندها در صنعت تصفیه دوم روغن موتور از جمله مدیریت صحیح لجن های اسیدی و پسماند های ناشی از فیلتراسیون، کنترل گازهای اسیدی و احتراقی ناشی از واکنش های فرایندی و عملکرد سیستم های حرارتی ، ایمنی و بهداشت و نیز مدیریت بهینه مصرف انرژی از جمله مواردی هستند که این صنعت را دچار چالش می نماید، بر اساس نیازهای مطرح شده، راه حل های بسیار مفید و کاربردی تعریف گردیده است که در صورت نیاز کارفرمایان محترم قابل ارائه خواهد بود.