شرکت بنیان انرژی
ممیزی انرژی و تحلیل مصارف انرژی
1- طراحی و ساخت مخازن تحت فشار و اتمسفریک با انواع آلیاژهای مورد نیاز کارفرمایان
2- طراحی و اجرای پایپینگ صنایع فرایندی 
3- طراحی فرایند های مختلف از جمله کارخانجات اسید، بازیافت پلاستیک و هاتواش، کارخانجات تصفیه روغن و صنایع پایین دستی پتروشیمی